بچه همسایه اومده بود خونمون داشت با ایلیا بازی میکرد 

ایلیا:ستاره یه چیزی بهت میگم بین خودمون بمونه باش؟

ستاره:باشه بگو 

ایلیا:میدونی شب ها که شما نت خونتون قطع میکنین این دخترخالم بهار خیلی به خانوادتون فوشای بدی میده بهشون میگن فوشای +18سال  من معنیشونونمیدونما ولی من چون دوست ندارم به توفوش بده میشه شب ها نتتون قطع نکنین تا دخترخالم استفاده کنه اخه یه اقاهایی داخل گوشیش هستن اونام ازهمین حرفا میزنن(اهنگ های حصین منظورشه)


شرف ابرو چندین ساله مارو این بشربرد دختره بیچاره باگریه پاشدرفت خونشون جتی به مامانشم گفت /-:الان من چیکارکنم؟؟؟ نه واقعا شما بگین 

ای تف برهرچی بچه گودزیلا وفضوله