ببین رفیق من تک پرم

فقط باخاصم میپرم

بچرخی بازدورسرم

کات میشی از دوربرم

درموردم نظرنده

چون این روزاحالم بده

خشن بشم بدمیبینی

بهتره نزدیکم نشی

حاجی سنگین هضم من برات

یکیش کنارمه مرسی فدات

اولویت

غرورمه

چون همه وجودمه

من این بالام

تواون پایین

بکش کنار

فقط همین ....