دردیعنی

.

.

.

عاشق کسی بشی


که فقط براش بازیچه بودی


هی لعنتی تورفتی


من ماندمویک دنیاخاطره


راستی ان روزی که برات ازعشقم گفتم رایادت هست؟


ازانجابه بعدش راپاک کن


عشقم خوشبخت شی باعشق جدیدت.


دلم واسه قبلای خودم تنگ شده


همش بیخیال بودم


ولی الان...


همش توخیالم


خدایا...