هوس سیگارکشیدن روی پشت بام


چندوقتی ایست به جانم افتاده ...


دلم میخواهدازین زمین بروم


وبه اسمان نزدیک شوم


راستی دودش اذیتت نمیکند خدا؟؟؟؟؟؟؟


واقعی بودیم باورمان نکردن


مجازی شدیم فیلترمان کردن


وچه دنیایی ساخته اندبرای مانسل سوخته ها


امامن گاهی ادم های مجازی رابه ادم های اطرافم


ترجیح میدهم