من یک دخترم انقدرلجبار

ویک دنده ام که اگه بخوام

شادباشم بخندم

هیچی حتی غروب جمعه ام نمیتونه جلوموبگیره

پس واسه ناراحت کردن من بیخودی کالری نسوزون

من نه ازلاتای پایینم

نه از خوشگلای بالا

یه تافته جدابافتم

یه مسیرازهمه جدام